Compliance

Voldoe aan Arbo wetgeving op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de klokkenluidersregeling. Voorkom onnodige kosten en boetes vanwege aansprakelijkheid.

Arbo wetgeving – psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Sinds 1994 vallen pestgedrag en seksuele intimidatie onder de Arbo-wet. Als werkgever heb je een hierin een zorgplicht. Dit houdt in, dat je als werkgever naast inventarisatie en preventie van psychosociale arbeidsbelasting, actief dient op te treden in het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld.

Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB)

Als een werknemer wordt gepest of gediscrimineerd op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, dan wordt hij ook beschermd door de Wet Gelijke Behandeling. Werknemers kunnen in dit geval ook een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Arbo wetgeving – klokkenluidersregeling

Daarnaast dien je als bedrijf met vijftig of meer werknemers een procedure op te stellen voor het melden van misstanden, of het vermoeden daarvan. Deze klokkenluidersregeling is verplicht in het kader van preventie van fraude en misbruik van gemeenschappelijke gelden en goederen, of situaties die de gezondheid van medewerkers of andere personen kunnen schaden.

Burgerlijk Wetboek – artikel 7:658

Ook kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van uitval van een werknemer ten gevolge van psychosociale arbeidsbelasting, indien blijkt dat niet aan de zorgplicht is voldaan. De kosten voor aansprakelijkheid van psychisch letsel van een medewerker, waaronder derving van inkomsten, juridische en medische kosten kunnen flink oplopen.