safe-at-work

SAFE AT WORK

Het creëren van een veilige werkplek voor werknemers is wettelijk verplicht én van groot belang voor een productieve organisatie.

 

Sinds 1994 vallen pestgedrag en seksuele intimidatie onder de Arbowet. Hierin staat dat de werkgever binnen het algemene arbobeleid een beleid dient te voeren met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld. De werkgever heeft een zorgplicht en dient naast inventarisatie en preventie van psychosociale arbeidsbelasting, ook actief op te treden wanneer een werknemer wordt gepest of gediscrimineerd op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat.

De aanpak van psychosociale arbeidsbelasting is niet alleen een plicht, het is ook een must voor het (financiële) welzijn van een organisatie. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA. Jaarlijks veroorzaakt deze vorm van stress ruim 4.000.000 extra verzuimdagen en een schadepost van zo’n 2,3 miljard euro door verminderde productiviteit, uitval of verloop van medewerkers. Volgens schattingen van TNO, kost pesten een werkgever gemiddeld 45.000 euro per geëscaleerd geval. Waneer je bedenkt dat ruim een half miljoen mensen jaarlijks worden gepest op het werk, waarvan ruim 100.000 structureel, dan is het duidelijk dat dit een probleem is dat in ieders belang serieus genomen dient te worden.

 

Vroegtijdige detectie is dé manier om de omvang van het probleem van psychosociale arbeidsbelasting door pesten, seksuele intimidatie, geweld en werk gerelateerde discriminatie in te perken. Blue Feniks biedt werkgevers een tool waarmee werknemers zelf controle kunnen nemen over de veiligheid van hun werkomgeving. Met behulp van een app kan de werknemer eenvoudig een dossier opbouwen en op een laagdrempelige manier misstanden aankaarten bij een vertrouwenspersoon, leidinggevende of HR manager. Het opgebouwde dossier kan ingezet worden ten behoeve van vroegtijdige detectie en als ondersteunend bewijs en praatstuk bij interventies en mediatie. Bij escalatie naar een eventuele ontslagprocedure bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen, heeft de werkgever een middel in handen waarmee hij ook daadwerkelijk vervolgstappen kan nemen. Gelukkig helpt vroegtijdige detectie om het niet zo ver te laten komen en kan iedere werknemer met behulp van de app een bijdrage leveren aan een prettige werkomgeving.